16 thg 10, 2020

Nhựa Ngọc Nghĩa (NNG): 9 tháng lãi 60 tỷ đồng vượt 7% mục tiêu cả năm 2020

Đến hết quý 3/2020, Nhựa Ngọc Nghĩa (NNG) vẫn đang trích lập 879 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi liên quan đến Hàng tiêu dùng Opera.


Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa (UpCOM: NNG) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 453 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp giảm 16,5% so với quý 3/2019.

Trong kỳ Nhựa Ngọc Nghĩa có 1,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, trong khi chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng nhẹ thì chi phí hoạt động tài chính giảm được gần 10 tỷ đồng nhờ giảm chi phí lãi vay nên kết quả LNST đạt gần 30 tỷ đồng giảm 21% so với quý 3/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 1.222 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 60 tỷ đồng giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/09/2019, NNG có 395,8 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn trong đó phải thu về cho vay ngắn hạn là 641 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khách hàng là 348 tỷ đồng khiến NNG phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 879,3 tỷ đồng.

Hiện trong BCTC quý 3/2020 không được NNG thể hiện khoản mục dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, nhưng nếu theo BCTC 2018 đã được kiểm toán thì phần lớn giá trị trích lập dự phòng là cho CTCP Hàng tiêu dùng Opera vay theo các hợp đồng đã quá hạn trả nợ phát sinh từ năm 2013 và 2014.

Khoản trích lập dự phòng kể trên chính là nguyên nhân khiến Nhựa Ngọc Nghĩa bất ngờ lỗ ròng tới 350 tỷ đồng trong năm 2019 trong khi năm 2018 có lãi lớn gần 353 tỷ đồng. Sang năm 2020 NNG đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.605,2 tỷ đồng và LNST đạt 56 tỷ đồng, theo đó mặc dù có kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ nhưng kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 NNG đã hoàn thành được 76% mục tiêu về doanh thu và vượt 7% mục tiêu về lợi nhuận.

Nguồn Tri Thức Trẻ

0 comments:

Đăng nhận xét