27 thg 2, 2020

SCIC: Lợi nhuận mục tiêu năm 2020 trên 4.800 tỷ đồng

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của SCIC cùng đạt 4.067 tỷ đồng.
SCIC: Lợi nhuận mục tiêu năm 2020 trên 4.800 tỷ đồng

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã có Quyết định số 85/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, trong năm 2020, SCIC tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và lợi ích của Nhà nước.

SCIC sẽ được phép thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2020 của SCIC gồm: doanh thu 6.916 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.839 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.470 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 8,3%; kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng...

Được biết, năm 2019, doanh thu của SCIC đạt 6.760 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế SCIC cùng đạt 4.067 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế) 2.847 tỷ đồng.

Nguồn VNF
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét